Ki Lebur

Ki Lebur

Ketua Angkatan VII - Ki Lebur

Ketua Angkatan VII, Ki Lebur , Pediksan Sesepuh abad ke 17 caka -tahun ke 74 – bulan ke 10 -hari ke 24 ( caka warsa 1674 )

sumber : serulingdewatabali

Iklan